PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Matching Pool BV

Matching Pool BV gevestigd aan Hintham 152-C, 5246 AK te Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Hintham 152-C, 5246 AK Rosmalen
+31736313639
info@matchingpool.nl

Matching Pool heeft een contactpersoon betreffende gegevensbescherming. Degene is te bereiken via avg@matchingpool.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken van (potentiele) gedetacheerden en overige -medewerkers
Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers.
U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:
– NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.
– geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
– curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
– gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
– gegevens over beschikbaarheid en verlof.
– andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Op het moment dat u voor Matching Pool kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt aanvullend:
– nationaliteit.
– BSN-nummer.
– bankrekeningnummer.
– Identiteitsbewijs/werkvergunning (indien vereist).
– Screening gegevens.
– overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Persoonsgegevens die wij verwerken van zakelijke relaties

(contactgegevens van medewerkers van (potentiele) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Matching Pool verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen
(1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en
(2) om een zakelijke relatie te onderhouden en
(3) om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Matching Pool kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ten behoeve van de HR-dienstverlening. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Matching Pool hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
– namen.
– contactgegevens.
– adresgegevens.
– functies van contactpersonen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, payroll, werving &selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de hiervoor genoemde doelen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren.
Matching Pool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) worden bewaard tot 5 jaar na het laatste contact.

Indien u voor Matching Pool werkt/heeft gewerkt worden bepaalde persoonsgegevens ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits, en fiscale boekhoud -en administratieplicht (gedurende daartoe wettelijk gegeven termijnen) bewaard door voor Matching Pool.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Matching Pool kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers c.q. door deze aangewezen recruitment instantie/systemen, screening instantie, Arbo dienst, pensioeninstituut, overheidsinstantie en andere zakelijke relaties, voor zover noodzakelijk voor de HR-dienstverlening.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Matching Pool gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Matching Pool en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@matchingpool.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij kunnen niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen omdat wij verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Matching Pool wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Matching Pool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek.

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Matching Pool, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met onze contactpersoon gegevensbescherming opnemen via avg@matchingpool.nl. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 073 631 3639.
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden en contact op te nemen middels eerder genoemde contactgegevens.

Wijzigingen
Matching Pool kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in zijn Privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Matching Pool.

Privacyverklaring – Matching Pool – Januari 2021