FAQ

Een overzicht van veel gestelde vragen. Klik op een vraag en je krijgt het antwoord te zien.

Kan ik een open sollicitatie insturen?

Jazeker! Wij komen altijd graag in contact met gemotiveerde professionals. Stuur ons je CV en we nemen contact met je op.

Doen jullie aan Payrolling?

Als een inhurende partij meerdere leveranciers heeft, kan Payrolling door Matching Pool een optie zijn om de diversiteit aan facturen en contracten binnen de organisatie te centraliseren en te stroomlijnen. Payrollen is een vorm van het ter beschikking stellen van werknemers aan opdrachtgevers, waarbij opdrachtgevers zelf verantwoordelijk zijn voor de werving, selectie en begeleiding van werknemers. Vaak gaat het om individuele of groepsgewijze overname van personeel van een opdrachtgever. Met payrollen kunnen inleners het contractbeheer en de verloning van door henzelf geworven flexibel personeel risicoloos, gemakkelijk en voordelig uitbesteden.
Bij payrolling worden alle inhuur contracten ondergebracht bij één partij. Daardoor ontstaat er één aanspreekpunt, is de factuurstroom eenvoudiger, worden risico’s inzichtelijk gemaakt en kan het totale proces rondom inhuur van externen beter worden gestroomlijnd en gemanaged. Matching Pool dekt uiteraard bij payrolling tevens het WKA-risico af, door storting op een G-rekening, waarmee inleners en doorleners gevrijwaard zijn.

Zijn jullie ISO-gecertificeerd?

Jazeker!

Hiermee verhogen we onze efficiency en blijven we optimaal voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze opdrachtgevers. Daarom heeft Matching Pool een kwaliteitszorgsysteem opgezet conform ISO 9001.
Matching Pool streeft naar een continue kwalitatief hoogwaardige dienstverlening binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Om de kwaliteit doorlopend te waarborgen en te blijven voldoen aan actuele eisen van kwaliteit en professionele deskundigheid hebben wij onze procedures gestandaardiseerd en kwaliteitseisen vastgelegd.
Verder wil Matching Pool de interne bedrijfsvoering op een duurzame en milieuvriendelijke wijze vormgeven. Het milieubeleid wordt daarbij – evenals de zorg voor kwaliteit en welzijn – als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering gezien en we streven dan ook naar een continue verbetering van onze milieuprestaties.
Matching Pool spant zich in om de negatieve milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten met zich mee (kunnen) brengen waar mogelijk te voorkomen of tot een minimum te beperken. Daarom hebben we een milieumanagementsysteem opgezet en ingevoerd dat voldoet aan de eisen vanuit de internationale norm ISO 14001.

 • Hierdoor kan Matching Pool de prestaties continu evalueren en optimaliseren.
 • De processen identificeren en optimaliseren.
 • Processen en structuren zijn voor de gehele organisatie duidelijk, waaronder communicatiestructuren, taken en verantwoordelijkheden.
 • Betrokkenheid van de medewerkers wordt hierdoor vergroot, wat bevorderlijk is voor de werksfeer, werkdruk en ziekteverzuim.
 • Problemen worden tijdig gesignaleerd en geïdentificeerd, waardoor actie ondernomen kan worden om fouten in de toekomst te voorkomen.
 • Klant en klanttevredenheid staat centraal; klanttevredenheid kan geoptimaliseerd worden.

Een ISO certificering wil zeggen dat er voor 100% aan alle eisen, welke een norm stelt, voldaan is. Deze wordt jaarlijks intern en extern getoetst.

Heeft MatchingPool een kwaliteits- en milieubeleid?

Om de efficiency te kunnen verhogen en om optimaal te kunnen blijven voldoen aan de behoeften en verwachtingen van opdrachtgevers is Matching Pool BV medio 2009 gestart met de opzet en invoering van een kwaliteitszorgsysteem, conform NEN-EN-ISO 9001:2008. Dit heeft in maart 2010 geresulteerd in het ISO 9001-certificaat.

Daarnaast geeft Matching Pool BV de interne bedrijfsvoering op een duurzame en milieuvriendelijke wijze vormgeven. Het milieubeleid wordt daarbij – evenals de zorg voor kwaliteit en welzijn – als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering gezien en de directie streeft dan ook naar een continue verbetering van de milieuprestaties.

Matching Pool BV zal zich inspannen om de negatieve milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten met zich mee (kunnen) brengen waar mogelijk te voorkomen of tot een minimum te beperken. Daarom heeft de directie een milieumanagementsysteem opgezet dat voldoet aan de eisen vanuit de internationale norm ISO 14001. In december 2011 heeft Matching Pool BV dit ISO 14001 certificaat ontvangen.

Via het milieumanagementsysteem wordt geborgd dat voldaan wordt aan de eisen vanuit milieuwet- en regelgeving en andere door onze organisatie onderschreven milieueisen. In voorkomend geval wordt er zelfs meer gedaan dan wettelijk verplicht is, mits de inspanningen in gezonde relatie staan tot het resultaat.

Het milieubeleid van Matching Pool BV is gericht op:

 • naleving van milieuwet- en regelgeving en anticiperen op nieuwe nationale en Europese regelgeving
 • reductie van CO2-emissie en gebruik van een “milieuverantwoord” wagenpark
 • gebruik van materialen met eigenschappen of productiewijzen die minder milieubelastend zijn te stimuleren, zoals bijvoorbeeld de toepassing van “groene” producten als gerecycled papier, groene stroom etc.
 • reductie van energieverbruik door stimulering van gedragsveranderingen en/of technische maatregelen
 • bevorderen van thuiswerk en carpooling, voor zover dat mogelijk is
 • reductie van toegepaste milieubelastende stoffen
 • duurzaam beheer en inperking van afvalstromen
 • vergroting van milieubewustzijn bij de medewerkers en betrokken derden
Hoe selecteert MatchingPool de beste kandidaat voor een functie?

Om oplossingen op maat te bieden is inlevingsvermogen een eerste vereiste. Ieder capaciteitsprobleem verkennen wij tot in detail. We stellen vragen en we vragen door over specifieke vaardigheden en vakkennis. Over bijvoorbeeld de kwaliteiten van een medewerker ICT en de omgeving waar gewerkt gaat worden. Op basis van deze gegevens gaan onze field accountmanagers een perfecte ‘match’ zoeken en zullen zij deze binnen maximaal 2 werkdagen aan u voorleggen. Per aanvraag zullen wij gemiddeld 2 specialisten voorleggen die niet alleen een perfecte ‘match’ zijn, maar ook onze normen voor kwaliteit weerspiegelen.

Wat voor arbeidscontracten hanteert MatchingPool?

De arbeidscontracten van Matching Pool kenmerken zich door maatwerk.
Honorering op uurloonbasis, freelance overeenkomsten, projectovereenkomsten of een contract voor onbepaalde tijd. Verder bieden we uitdagend werk, persoonlijke loopbaanbegeleiding en goede, op de persoon, afgestemde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Biedt MatchingPool bijscholing, opleidingen of cursussen?

Matching Pool kent een geïndividualiseerd opleidingsplan, waarin niet alleen gelet wordt op het bijbrengen van kennis, maar ook zeker het behoud ervan. In dat verband kan worden opgemerkt dat Matching Pool het als een plicht naar haar opdrachtgevers beschouwt, een relatief groot deel van haar inkomsten en tijd te reserveren voor opleidingen en training van eigen personeel.

2017 © Matchingpool. All rights reserved.

Site by MP