Voor kandidaten

Matching Pool werft en selecteert deskundigheid op alle functieniveaus en op bijna alle ICT technologiegebieden, waaronder IBM, Oracle, Microsoft, SAP, Middleware, applicatie- ontwikkeling en integratie, infrastructuur en service management.
Naast systeemontwikkelaars, -bouwers en -architecten, heeft Matching Pool permanent vacatures voor netwerkbeheerders, programmeurs, consultants, analisten en projectmanagers.

Contracten

De arbeidscontracten van Matching Pool kenmerken zich door maatwerk. Honorering op uurloonbasis, freelance overeenkomsten, projectovereenkomsten of een contract voor onbepaalde tijd. Verder bieden we uitdagend werk, persoonlijke loopbaan begeleiding en met goed, op de persoon, afgestemde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ontwikkeling

Matching Pool kent een geïndividualiseerd opleidingsplan, waarin niet alleen gelet wordt op het bijbrengen van kennis, maar ook zeker het behoud ervan. In dat verband kan worden opgemerkt dat Matching Pool het als een plicht naar haar opdrachtgevers beschouwt, een relatief groot deel van haar inkomsten en tijd te reserveren voor opleidingen en training van eigen personeel.

Wet deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA)

De VAR is 1 mei 2016 komen te vervallen en heeft plaats gemaakt voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Door deze wet gaan opdrachtgevers en zzp’ers werken met vooraf door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomsten. Zo krijgt de opdrachtgever meer verantwoordelijkheid om een betere risicoverdeling tussen opdrachtgever en zzp’ers te bereiken.

Tot 2018 geldt een overgangsperiode. Gedurende deze periode hanteert de Belastingdienst het protocol van milde handhaving hebben zzp’ers en opdrachtgevers de gelegenheid om zaken op orde te stellen, zodat zij voldoen aan de eisen van de Wet DBA.

Hoofddoelstelling van de Wet DBA is de aanpak en terugdringing van schijnzelfstandigheid. Onder schijnzelfstandigheid wordt verstaan: iemand die formeel de status van zzp’er geniet, maar in de praktijk een werknemer is en als zodanig wordt beschouwd. Feitelijk kan nu alleen bij de opdrachtnemer (de zzp’er) loonbelasting worden nageheven. Onder de Wet DBA kan dat ook bij de opdrachtgever.

Met de invoering van de Wet DBA, is het voor zzp’ers en opdrachtgevers belangrijk dat zij kunnen aantonen dat er geen sprake is van een arbeidsverhouding. Hierbij is een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst cruciaal. De modelovereenkomst van Matching Pool BV is door de Belastingdienst goedgekeurd.

Zeven waarden

Het mogelijk maken van vrijheid, samenwerken maar ook het genereren en exporteren van innovatieve ideeën vraagt om snel te kunnen handelen. Het in contact brengen van mensen, het vormen van multiculturele teams zowel fysiek als virtueel en het delen, creëren en hergebruiken van kennis is daarom essentieel. Wederzijds vertrouwen en gedeelde waarden vormen de basis van succesvolle resultaten. De cultuur van Matching Pool is gebaseerd op respect voor het individu, wederzijdse ondersteuning tussen collega’s en een echte samenwerking.
Onze zeven waarden:

  • Eerlijkheid
  • Durf
  • Vertrouwen
  • Vrijheid
  • Teamgeest
  • Bescheidenheid
  • Plezier

2017 © Matchingpool. All rights reserved.

Site by MP