Veelgestelde vragen

Over Matching Pool

 • Wat is jullie telefoonnummer?

  Het telefoonnummer van Matchingpool is: (073) 631 36 39

 • Wat is het adres van Matchingpool?

  Matchingpool
  De Vutter 9
  5221 BD ‘s-Hertogenbosch

 • Kan ik een open sollicitatie insturen?

  Ja, dat kan! Ga naar deze pagina en stuur het formulier in.

 • Wat is jullie missie?

  Matching Pool stelt zich tot doel om, met kennis van en over haar opdrachtgevers en hun organisatie, een werkzame combinatie te creëren tussen haar aanvragende cliënten en de beschikbare ICT-professionals. Als professionele ICT dienstverlener vertaalt Matching Pool hierbij de steeds snellere ontwikkelingen en steeds verdergaande mogelijkheden in de ICT-industrie naar specifieke producten en diensten naar haar opdrachtgevers.

 • Wat is Matching Pool?

  Matching Pool is een landelijk opererend, allround ICT detacheringsbureau dat er sinds 1990 in slaagt ‘de juiste mensen op de juiste job’ te zetten, veelal bij grotere bedrijven, instellingen en overheden.
  Matching Pool beschikt over deskundigheid op alle functieniveaus en bijna alle ICT technologiegebieden, waaronder IBM, Oracle, Microsoft, SAP, Middleware, applicatie ontwikkeling en integratie, infrastructuur en service management.

 • Op welke gebieden detacheert Matching Pool?

  Op bijna alle ICT technologiegebieden, waaronder IBM, Oracle, Microsoft, SAP, Middleware, applicatie ontwikkeling en integratie, infrastructuur en service management.

 • Wat is jullie visie?

  Een belangrijk uitgangspunt van Matching Pool is dat er met de opdrachtgever een hechte relatie wordt opgebouwd.
  Deze relatie kenmerkt zich als gelijkwaardig partnership. Van belang is dat deze niet is op basis van eenrichtingsverkeer, maar dat door de uitwisseling van gegevens kan worden toegewerkt naar aantoonbare resultaten.

 • Doen jullie aan Payrolling?

  Als een inhurende partij meerdere leveranciers heeft, kan Payrolling door Matching Pool een optie zijn om de diversiteit aan facturen en contracten binnen de organisatie te centraliseren en te stroomlijnen.
  Payrollen is een vorm van het ter beschikking stellen van werknemers aan opdrachtgevers, waarbij opdrachtgevers zelf verantwoordelijk zijn voor de werving, selectie en begeleiding van werknemers. Vaak gaat het om individuele of groepsgewijze overname van personeel van een opdrachtgever. Met payrollen kunnen inleners het contractbeheer en de verloning van door henzelf geworven flexibel personeel risicoloos, gemakkelijk en voordelig uitbesteden.
  Bij payrolling worden alle inhuur contracten ondergebracht bij één partij. Daardoor ontstaat er één aanspreekpunt, is de factuurstroom eenvoudiger, worden risico’s inzichtelijk gemaakt en kan het totale proces rondom inhuur van externen beter worden gestroomlijnd en gemanaged.
  Matching Pool dekt uiteraard bij payrolling tevens het WKA-risico af, door storting op een G-rekening, waarmee inleners en doorleners gevrijwaard zijn.

 • Wat onderscheidt jullie van de rest?

  Wij onderscheiden ons met name door de professionaliteit van onze medewerkers, een grote flexibiliteit en een snelle responstijd in combinatie met zeer scherpe tarieven.
  Met onze gespecialiseerde ICT Specialisten bieden wij kwalitatief hoogwaardige ondersteuning op elk niveau. Ook voor úw organisatie hebben wij de juiste match.

 • Wat is de cultuur van Matching Pool?

  Laten zien wie we zijn en waar we voor staan, met passie voor onze dienstverlening.
  We omarmen onze kernwaarden en we hebben een sterke ethische basis die ten grondslag ligt aan onze dienstverlening.

 • Wat zijn de waarden van Matching Pool?

  Het mogelijk maken van vrijheid, samenwerken maar ook het genereren en exporteren van innovatieve ideeën vraagt om snel te kunnen handelen. Het in contact brengen van mensen, het vormen van multiculturele teams zowel fysiek als virtueel en het delen, creëren en hergebruiken van kennis is daarom essentieel. Wederzijds vertrouwen en gedeelde waarden vormen de basis van succesvolle resultaten. De cultuur van Matching Pool is gebaseerd op respect voor het individu, wederzijdse ondersteuning tussen collega’s en een echte samenwerking.
  Onze zeven waarden:

  • Eerlijkheid
  • Durf
  • Vertrouwen
  • Vrijheid
  • Teamgeest
  • Bescheidenheid
  • Plezier

 • Hoe zit het met ethiek?

  In een steeds veranderende en complexe omgeving erkennen wij de behoefte om ons business model voortdurend aan te passen, om een duurzame en ethische economische prestatie te realiseren naast continue aandacht voor de ontwikkeling van onze ICT specialisten. Wij hechten belang aan gezond ethisch gedrag en principes die gebaseerd zijn op onze normen en waarden.

 • Doen jullie aan MVO?

  Sinds het ontstaan van Matching Pool komen principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en duurzaamheid impliciet tot uiting in al onze werkzaamheden en in ons doen en laten.
  Samen met onze zeven cultuur waarden (eerlijkheid, durf, vertrouwen, vrijheid, teamgeest, eenvoud, plezier) bepalen deze principes de omgang met onze klanten, onze medewerkers en de scope waarbinnen we werken.
  Matching Pool gaat er al jaren vanuit dat mvo en duurzaamheid ingebed moeten zijn in de bedrijfsprocessen, in de bedrijfsethiek, in het naleven van mensenrechten, in loopbaanontwikkeling en opleidingsmogelijkheden, in de aanpak van diversiteit en in het verwerpen van iedere vorm van onwettige discriminatie, in het besef wat onze impact is op het milieu, in het beheersen en minimaliseren van deze impact en in de betrokkenheid bij de gemeenschap.
  Door steeds explicieter aan mvo en duurzaamheid te ‘doen’, wil Matching Pool zich als duurzame, succesvolle onderneming blijven neerzetten, zijn aantrekkelijkheid als werkgever blijven vergroten en zijn positieve zakelijke reputatie behouden.

 • Zijn jullie ISO gecertificeerd?

  Om de efficiency te kunnen verhogen en om optimaal te kunnen blijven voldoen aan de behoeften en verwachtingen van opdrachtgevers heeft Matching Pool een kwaliteitszorgsysteem opgezet conform ISO 9001:2008.
  Matching Pool streeft naar een continue kwalitatief hoogwaardige dienstverlening binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Om de kwaliteit doorlopend te waarborgen en te blijven voldoen aan actuele eisen van kwaliteit en professionele deskundigheid hebben wij hiertoe onze procedures gestandaardiseerd en kwaliteitseisen vastgelegd. Gedurende het jaar worden alle processen binnen het bedrijf tenminste eenmaal per jaar intern geaudit door een externe adviseur. Jaarlijks vindt er een externe audit plaats.
  Naleving van geldende wetgeving en de regels en procedures, zoals vastgelegd in het kwaliteitshandboek en gerelateerde documenten, is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers bij Matching Pool.
  In het kader van de Wet Persoonsregistratie verzamelt en verwerkt Matching Pool persoonsgegevens ten behoeve van de gedetacheerde ICT profesional. Deze gegevens zijn noodzakelijk om Matching Pool en potentiële opdrachtgevers een goed beeld te geven van de kennis en vaardigheden van de te detacheren ICT professional. Aan kandidaten wordt expliciet toestemming gevraagd voor de verwerking van deze gegevens.

 • Hoe zit het met het milieu en Matching Pool?

  Matching Pool wil de interne bedrijfsvoering op een duurzame en milieuvriendelijke wijze vormgeven. Het milieubeleid wordt daarbij – evenals de zorg voor kwaliteit en welzijn – als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering gezien en de directie streeft dan ook naar een continue verbetering van de milieuprestaties.
  Matching Pool BV zal zich inspannen om de negatieve milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten met zich mee (kunnen) brengen waar mogelijk te voorkomen of tot een minimum te beperken. Daarom heeft de directie een milieumanagementsysteem opgezet en ingevoerd dat voldoet aan de eisen vanuit de internationale norm ISO 14001.
  Via het milieumanagementsysteem wordt geborgd dat voldaan wordt aan de eisen vanuit milieuwet- en regelgeving. In voorkomend geval wordt er zelfs meer gedaan dan wettelijk verplicht is, mits de inspanningen in gezonde relatie staan tot het resultaat.

 • Wat staat er in jullie Kwaliteits-en milieubeleid?

  Kwaliteits-en milieubeleid (de volledige tekst kunt u opvragen bij info@matchingpool.nl)

  Om de efficiency te kunnen verhogen en om optimaal te kunnen blijven voldoen aan de behoeften en verwachtingen van opdrachtgevers is Matching Pool BV medio 2009 gestart met de opzet en invoering van een kwaliteitszorgsysteem, conform NEN-EN-ISO 9001:2008. Dit heeft in maart 2010 geresulteerd in het ISO 9001-certificaat.

  Daarnaast geeft Matching Pool BV de interne bedrijfsvoering op een duurzame en milieuvriendelijke wijze vormgeven. Het milieubeleid wordt daarbij – evenals de zorg voor kwaliteit en welzijn – als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering gezien en de directie streeft dan ook naar een continue verbetering van de milieuprestaties.

  Matching Pool BV zal zich inspannen om de negatieve milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten met zich mee (kunnen) brengen waar mogelijk te voorkomen of tot een minimum te beperken. Daarom heeft de directie een milieumanagementsysteem opgezet dat voldoet aan de eisen vanuit de internationale norm ISO 14001. In december 2011 heeft Matching Pool BV dit ISO 14001 certificaat ontvangen.

  Via het milieumanagementsysteem wordt geborgd dat voldaan wordt aan de eisen vanuit milieuwet- en regelgeving en andere door onze organisatie onderschreven milieueisen. In voorkomend geval wordt er zelfs meer gedaan dan wettelijk verplicht is, mits de inspanningen in gezonde relatie staan tot het resultaat.

  Het milieubeleid van Matching Pool BV is gericht op:
  • naleving van milieuwet- en regelgeving en anticiperen op nieuwe nationale en Europese regelgeving
  • reductie van CO2-emissie en gebruik van een “milieuverantwoord” wagenpark
  • gebruik van materialen met eigenschappen of productiewijzen die minder milieubelastend zijn te stimuleren, zoals bijvoorbeeld de toepassing van “groene” producten als gerecycled papier, groene stroom etc.
  • reductie van energieverbruik door stimulering van gedragsveranderingen en/of technische maatregelen
  • bevorderen van thuiswerk en carpooling, voor zover dat mogelijk is
  • reductie van toegepaste milieubelastende stoffen
  • duurzaam beheer en inperking van afvalstromen
  • vergroting van milieubewustzijn bij de medewerkers en betrokken derden

Voor opdrachtgevers

 • Hoe selecteren jullie de beste kandidaat voor een functie?

  Om oplossingen op maat te bieden is inlevingsvermogen een eerste vereiste. Ieder capaciteitsprobleem verkennen wij tot in detail. We stellen vragen en we vragen door over specifieke vaardigheden en vakkennis.
  Over bijvoorbeeld de kwaliteiten van een medewerker ICT en de omgeving waar gewerkt gaat worden. Op basis van deze gegevens gaan onze field accountmanagers een perfecte ‘match’ zoeken en zullen zij deze binnen maximaal 2 werkdagen aan u voorleggen. Per aanvraag zullen wij gemiddeld 2 specialisten voorleggen die niet alleen een perfecte ‘match’ zijn, maar ook onze normen voor kwaliteit weerspiegelen.

Voor gedetacheerden

 • Naar wat voor ICT'ers zijn jullie op zoek?

  Matching Pool werft en selecteert deskundigheid op alle functieniveaus en op bijna alle ICT technologiegebieden, waaronder IBM, Oracle, Microsoft, SAP, Middleware, applicatie- ontwikkeling en integratie, infrastructuur en service management.
  Naast systeemontwikkelaars, -bouwers en -architecten, heeft Matching Pool permanent vacatures voor netwerkbeheerders, programmeurs, consultants, analisten en projectmanagers.

 • Wat voor arbeidscontracten hanteert Matching Pool?

  De arbeidscontracten van Matching Pool kenmerken zich door maatwerk.
  Honorering op uurloonbasis, freelance overeenkomsten, projectovereenkomsten of een contract voor onbepaalde tijd. Verder bieden we uitdagend werk, persoonlijke loopbaan begeleiding en met goed, op de persoon, afgestemde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

 • Bieden jullie bijscholing, opleidingen of cursussen?

  Matching Pool kent een geïndividualiseerd opleidingsplan, waarin niet alleen gelet wordt op het bijbrengen van kennis, maar ook zeker het behoud ervan.
  In dat verband kan worden opgemerkt dat Matching Pool het als een plicht naar haar opdrachtgevers beschouwt, een relatief groot deel van haar inkomsten en tijd te reserveren voor opleidingen en training van eigen personeel.

 • Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)

  De VAR is 1 mei 2016 komen te vervallen en heeft plaats gemaakt voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Door deze wet gaan opdrachtgevers en zzp’ers werken met vooraf door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomsten. Zo krijgt de opdrachtgever meer verantwoordelijkheid om een betere risicoverdeling tussen opdrachtgever en zzp’ers te bereiken.

  Tot 1 mei 2017 geldt een overgangsperiode. Gedurende deze periode hanteert de Belastingdienst het protocol van milde handhaving hebben zzp’ers en opdrachtgevers de gelegenheid om zaken op orde te stellen, zodat zij voldoen aan de eisen van de Wet DBA.

  Hoofddoelstelling van de Wet DBA is de aanpak en terugdringing van schijnzelfstandigheid. Onder schijnzelfstandigheid wordt verstaan: iemand die formeel de status van zzp’er geniet, maar in de praktijk een werknemer is en als zodanig wordt beschouwd. Feitelijk kan nu alleen bij de opdrachtnemer (de zzp’er) loonbelasting worden nageheven. Onder de Wet DBA kan dat ook bij de opdrachtgever.

  Met de invoering van de Wet DBA, is het voor zzp’ers en opdrachtgevers belangrijk dat zij kunnen aantonen dat er geen sprake is van een arbeidsverhouding. Hierbij is een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst cruciaal. De modelovereenkomst van Matching Pool BV is door de Belastingdienst goedgekeurd.

Algemeen